VD Šance

Vodní dílo Šance
Vodní dílo Šance je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry

Zajišťuje zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou prostřednictvím odběru společnosti Severomoravských vodáren a kanalizací Ostrava a.s. o průměrném množství 800 l/s a ochranu před povodněmi, dále pak zajišťuje minimální průtok pod hrází, nadlepšování průtoků v řece Ostravici a energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází.

Údolní nádrž Šance na řece Ostravici byla vybudována v letech 1964 – 1969, aby pokryla narůstající nároky Ostravska na pitnou vodu. Rekonstrukce Šanců v hodnotě téměř 470 miliónů korun Kč proběhla v letech 2015 – 2018.

Účel nádrže

Údolní nádrž Šance na řece Ostravici slouží dvěma hlavním účelům – k zásobování části Ostravské aglomerace pitnou vodou (v kombinaci s  vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta na Moravici a Morávka na Morávce) a k povodňové ochraně níže situované říční trati řeky Ostravice v délce přibližně 45 km od profilu hráze až po Ostravu.

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Vodní nádrž Šance je důležitým zdrojem pitné vody pro obyvatele Ostravy, Frýdeckomístecka i části Karvinska. Kvalita vody, akumulovaná v nádrži zde v horském prostředí Moravskoslezských Beskyd, je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni a je přísně kontrolována. Voda je přímo z nádrže vedena 7,5 km dlouhým potrubním řadem do úpravny vody ve Frýdlantu n/O – Nové Vsi. Kvalitu odebírané vody z nádrže lze ovlivňovat etážovým odběrem z věže (výška 56 m), umístěné u návodní paty hráze a zpřístupněné pomocí visuté lávky. Současný odběr vody z přehrady činí průměrně 800 l/s. Z úpravny je trubními rozvody zásobována zejména jižní část aglomerace od Novojičínska přes prostor Frýdku –Místku, Havířova (částečně) až po Karvinou. Na nádrži Šance je jako na ostatních vodárenských nádržích v povodí Odry jakákoliv rekreace zakázána, nádrž je vyňata i z výkonu rybářského práva a je na ní správcem přehrady provozováno účelové rybné hospodářství. K udržení kvality slouží ochranná pásma I. a II. stupně.

Ochrana před povodněmi

Šance zajišťují povodňovou ochranu území podél celého níže ležícího úseku řeky Ostravice. Po rekonstrukci v letech 2015 – 2018 jsou dnes Šance dobře připraveny zvládnout až desetitisíciletou povodňovou vlnu.

Nalepšování průtoků v řece Ostravici a kompenzační nalepšování toku pod hrází

Šance zadržují vodu v době přebytku. V době sucha je tato zadržená voda odpouštěna a zajišťuje tak v řece Ostravici dobré podmínky pro vodní živočichy i dostatek vody pro průmyslové odběry.

Technickobezpečnostní dohled (TBD) je každodenním úkolem hrázného

Po rekonstrukci v letech 2015 – 2018 je přehrada ve výborném stavu. Přesto se denně kontroluje její aktuální technický stav a to jak z hlediska bezpečnosti a stability, tak i prevence možných poruch.

Hráz spodek

Technické parametry
Přehradní těleso vodního díla Šance tvoří kamenitá hráz s vnitřním hlinitým těsněním.

 • Povodí nádrže: 146,61 km2
 • Délka hráze v koruně: 342,25 m
 • Max. výška konstrukce hráze: 63,5 m
 • Max. výška hráze nad terénem: 57,0 m
 • Celkový objem nádrže: 56,366 mil. m3
 • Zásobní letní: 41,626 mil. m3
 • Zásobní zimní: 42,637 mil. m3
 • Retenční letní: 14,74 mil. m3
 • Retenční zimní: 13,729 mil. m3
 • Stálý: 2,128 mil. m3
 • Délka zátopy 7,6 km
 • Šířka zátopy 0,75 km
 • Zatopená plocha 306 ha
VD Šance - hráz

Ochranná pásma
Vodní nádrž Šance je důležitým zdrojem pitné vody pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Pro udržení kvality vody jsou stanovena dvě ochranná pásma.

Ochranné pásmo I. stupně

 • zákaz vstupu
 • zákaz vjezdu
 • zákaz používání chemických přípravků
 • zákaz rybolovu i zákaz pastvy zvěře
 • zákaz přeletů sportovních letadel i bezmotorových, rogala balonů
 • zákaz výkonu myslivosti s výjimkou dohledání a odstranění zhaslé
  a uhynulé zvěře

Ochranné pásmo II. stupně

 • zákaz provádění zimní údržby struskou
 • zákaz vjezdu do koryt vodních toků a jejich přejíždění motorovými vozidly
 • zákaz přepravy ropných, toxických a radioaktivních látek
 • zákaz činnosti a manipulace se závadnými látkami
 • zákaz provádění zemních prací narušujících půdní vrstvu a zmenšující mocnost krycích vrstev
 • zákaz používání chemických přípravků
 • zákaz pastvy hospodářských zvířat

Historie
Záměr na výstavbu přehrady vznikl více než před 100 lety po katastrofálních povodních na Ostravici v letech 1902 – 3.

Výstavba přehrady 4

Impulsem k vlastní výstavbě o téměř 60 letech později ale nakonec byla potřeba pokrýt narůstající nároky na pitnou vodu na rozvíjejícím se Ostravsku.
V letech 1964 až 1969 tak byla vybudována údolní nádrž s přehradním tělesem v té době v republice největší výšce sypané kamenité hráze (65 m), která byla těsněna vnitřním zemním těsnicím jádrem. Technicky ojedinělým tehdy bylo i vedení silnice levobřežním úbočím hory Smrk (1276 m n.m.) pomocí tzv. estakády. Silnici bylo nutno tudy vybudovat jako náhradu za původní, která byla v údolí zatopena přehradou. Značným geologickým problémem byl i výskyt sesuvů, nacházejících se v latentní rovnováze v prostoru zátopy, když největší z nich se nachází na svahu pravobřežního údolí bystřiny Řečice. Výstavbou přehrady byla zatopená obec Staré Hamry, jejíž počet obyvatel z 50. let minulého století (2500) poklesl přibližně na polovinu.